Các phương thức thanh toán

Đậm đang hỗ trợ những phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán khi giao hàng (COD)

2. Thanh toán chuyển khoản.

- Sau khi chuyển khoản thông báo cho ĐẬM

- ĐẬM xác nhận thanh toán và tiến hành lên đơn giao hàng.