Sales up 25%

Ver 2.0
 Chút Light 2021 - ĐEN Chút Light 2021 - ĐEN
Ver 2.0
 Chút Light 2021 - GẠCH Chút Light 2021 - GẠCH
 CÓC LIGHT - GẠCH CÓC LIGHT - GẠCH
 CÓC LIGHT - LÁ CÓC LIGHT - LÁ
 CÓC LIGHT - VÀNG CÓC LIGHT - VÀNG
 CUỘN LIGHT - ĐEN CUỘN LIGHT - ĐEN
 CUỘN LIGHT - GẠCH CUỘN LIGHT - GẠCH
 CUỘN LIGHT - LÁ CUỘN LIGHT - LÁ
 CUỘN LIGHT - VÀNG CUỘN LIGHT - VÀNG
Summer 2021
 Tiểu Light 2021 - ĐEN Tiểu Light 2021 - ĐEN
Summer 2021
 Tiểu Light 2021 - GẠCH Tiểu Light 2021 - GẠCH
Exclusive
 XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021 - ĐEN XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021 - ĐEN
Exclusive
 XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021 - GẠCH XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021 - GẠCH
Summer 2021
 Xách Light 2021 - ĐEN Xách Light 2021 - ĐEN
Summer 2021
 Xách Light 2021 - GẠCH Xách Light 2021 - GẠCH
Ver 2.0
 Xíu Light 2021 - ĐEN Xíu Light 2021 - ĐEN
Ver 2.0
 Xíu Light 2021 - GẠCH Xíu Light 2021 - GẠCH